The Read Shop bestaat 27 jaar
170 fysieke vestigingen door het hele land
Gratis verzending vanaf €20,-

Actievoorwaarden The Read Shop

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door The Read Shop georganiseerde prijsvragen en promotionele acties, zowel online als in onze winkels.

Deze actievoorwaarden kunnen van tijd tot tijd door The Read Shop worden aangepast. Voorafgaand aan deelname wordt u op de hoogte gebracht van de actievoorwaarden. De actievoorwaarden hebben geen betrekking op prijsvragen en promotionele acties, die onder verantwoordelijkheid van de adverteerders, sponsors of overige derden worden georganiseerd.

Door deel te nemen aan prijsvragen of promotionele acties van The Read Shop aanvaardt een deelnemer de onderhavige actievoorwaarden. Indien er voor bepaalde promotionele acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op de onderhavige actievoorwaarden.

The Read Shop

Retail Development Company B.V. (RDC) en /of haar eventuele rechtsopvolger(s), is de overkoepelde organisatie van de formule The Read Shop, hierna ook aan te duiden als: “The Read Shop”, en is de eigenaar van de webshop www.readshop.nl, hierna ook aan te duiden als: “webshop”. Het hoofdkantoor van The Read Shop is gevestigd aan het adres Herikerbergweg 98 | 1101 CM Amsterdam – gebouw Jupiter (6e etage); Postbus 22075 | 1100 CB Amsterdam

Uw persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die in het kader van prijsvragen of promotionele acties van The Read Shop worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk behandeld met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In onze privacy statement leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens (www.readshop.nl/privacy).

Actieperiode

Per prijsvraag of promotionele actie wordt vermeld op welke wijze en in welke periode aan de prijsvraag of actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden.

The Read Shop behoudt zich het recht voor om iedere prijsvraag of promotionele actie vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.

Uitgesloten van deelname en diskwalificatie

Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van The Read Shop en hun directe familieleden alsmede eventuele participanten in een prijsvraag of promotionele actie (waaronder inbegrepen adverteerders, sponsors of producenten).

The Read Shop behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens The Read Shop of derden.

Minimale leeftijd

Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) of voogd te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag of promotionele actie. The Read Shop kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen.

Winnaars

De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.

De winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijke derde. Er vindt per prijsvraag of actie een trekking van de winnaars plaats tenzij bij de prijsvraag of promotionele actie anders wordt vermeld. Per prijsvraag of actie zal worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn of hoeveel deelnemers er kunnen winnen.

Iedere winnaar van een prijsvraag of promotionele actie kan door The Read Shop gevraagd worden om medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten verband houdend met de betreffende prijsvraag of promotionele actie, zoals foto- of filmopnamen en interviews. Wij zullen hiervoor specifiek om uw toestemming vragen.

Indien de prijsvraag of promotionele actie in samenwerking met een derde partij of leverancier wordt gehouden, dan kunnen uw gegevens gedeeld worden met deze betreffende partij. Indien dit het geval is, wordt dat vermeld in aanvullende actiegegevens. 

De winnaars zullen uiterlijk binnen 1 maand na beëindiging van iedere prijsvraag of promotionele actie per post, e-mail of telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven post- of mailadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Kosten prijsvraag of promotionele actie

Deelname aan acties is kosteloos, mits anders duidelijk weergegeven.

Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of deelnameformulier, worden deze kosten bij de specifieke prijsvraag of promotionele actie vermeld. Als de deelnemer meerdere malen deelneemt, zullen deze kosten per keer in rekening worden gebracht.

De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van The Read Shop. Een deelnemer zal dus niet achteraf kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs hoeven te betalen. Dit kan anders zijn, indien de specifieke voorwaarden van een prijsvraag of promotionele actie dit bepalen.

Prijzen

De prijzen van iedere prijsvraag of promotionele actie worden door adverteerders of sponsors ter beschikking gesteld. De uitkering van de prijzen gebeurt doorgaans door The Read Shop zelf en in sommige gevallen door de adverteerders of sponsors. The Read Shop is niet verantwoordelijk voor de afhandeling van de prijsvraag door of namens een adverteerder of sponsor.

Binnen enkele weken zullen gewonnen prijzen of per post aan de winnaars worden verzonden, of de prijzen worden verzonden naar de dichtstbijzijnde The Read Shop vestiging van de winnaar, zodat de winnaar daar zijn prijs overhandigd kan krijgen.

Indien een prijs om wat voor reden dan ook niet beschikbaar is, behoudt The Read Shop zich het recht voor om een vervangende prijs van gelijke waarde aan te bieden. The Read Shop aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien de (vervangende) prijs op ondergeschikte punten afwijkt van de aangeboden prijs.

Voorts is The Read Shop niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). In het geval de winnaar, een medebewoner of aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar door The Read Shop in de gelegenheid worden gesteld om de prijs op een later tijdstip af te halen (bijvoorbeeld bij een The Read Shop winkel, postkantoor of postagentschap e.d.). In een dergelijk geval kan The Read Shop niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegde persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijven is achtergelaten, dan wel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.

Indien de gewonnen prijzen bestaan uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

Gedragscode Promotionele Kansspelen

The Read Shop handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Deze Gedragscode is te downloaden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kansspelen/documenten-en-publicaties.

Klantenservice

Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de prijsvragen en promotionele acties of deze actievoorwaarden kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van The Read Shop, door middel van onderstaande gegevens:

Retail Development Company B.V.

Herikerbergweg 98 gebouw Jupiter (6e etage)

1101 CM Amsterdam

helpdesk@readshop.nl

088 - 133 84 32

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur (feestdagen uitgezonderd). U kunt ons natuurlijk altijd een e-mail sturen (helpdesk@readshop.nl), waarop wij dan uiterlijk binnen een week zullen antwoorden.

KvK 30.11.94.14versie: maart 2020